TSV Schmiden Sportforum

Schmiden
Maître d'ouvrage TSV Schmiden
Architecte Ute Schäfer, Fellbach
Conception Frank Bossert Industrievertretungen
Version Elektro-Hofmann, Fellbach
Directeur commercial Frank Bossert, VT, Remseck/Stuttgart, DE

Produits utilisés