Pfarrzentrum

Limbach
Maître d'ouvrage Kath. Kirchenstiftung Mariä Heimsuchung Limbach, Eltmann DE
Architecte Bernd Schuhmann Architektur, Eltmann DE
Conception Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
Exécutant Elektro Hümmer, Eltmann DE
Directeur commercial Claus Raab, lichtwerk, Königsberg, DE

Produits utilisés