m.a.l. Effekt Technik

Bebra
Inwestor m.a.l. Effekt Technik GmbH, Bebra
Architect m.a.l. Effekt Technik GmbH, Bebra; DM Projektmanagement, Kassel; Architekturbüro Wetzel, Bad Salzungen; K2 Architektur Joachim Klass, Herten
Design Harald Popp, Regiolux GmbH Königsberg
Realizacja Fa. Elektro-Zang Elektro GmbH, Bebra

Użyte produkty