Parkhaus Schaeffler 2.0

Bamberg
застройщик Schaeffler Areal 2. Liegenschaft GmbH
архитектор denkmalneu planfabrik GmbH
Проектирование denkmalneu planfabrik GmbH
исполнение Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH & Co. KG
менеджер по сбыту Claus Raab, lichtwerk, Königsberg, DE