Baustoll + Metall, St. Pölten

St. Pölten
застройщик Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H., St. Pölten
архитектор Gerald Zauner, Wien
Проектирование Ing. Andreas Dunzinger, Euro Unitech GmbH, Wien
исполнение Elektro Neulinger Andreas / St. Pölten
менеджер по сбыту Andreas Dunzinger, Euro Unitech, Wien, AT

Применяемые наименования

Regiolux News – always up-to-date