Trotec_Wels

Wels
застройщик TROTEC Produktions u. Vertriebs GmbH, Freilinger Strasse 99, 4614 Marchtrenk, Austria
архитектор Technisches Büro Freunschlag Ges.m.b.H., Linz
Проектирование Dunzinger, Euro Unitech GmbH, Wien
исполнение E-Werk Wels
менеджер по сбыту Andreas Dunzinger, Euro Unitech, Wien, AT

Применяемые наименования

Regiolux News – always up-to-date