PRIVACYVERKLARING VAN REGIOLUX GMBH

Wij van Regiolux GmbH zijn bijzonder verheugd dat u ons op onze internetpagina bezoekt omdat u belangstelling voor ons bedrijf of onze producten heeft. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Persoonlijke gegevens worden geheel vrijwillig verstrekt. Regiolux GmbH verwerkt deze gegevens overeenkomst de bepalingen van de Europese verordening inzake de gegevensbescherming, de Duitse Telemediawet en de Duitse wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder leggen wij uit welke gegevens gedurende uw bezoek aan de website van Regiolux worden verwerkt.


1. Verantwoordelijkheid
Regiolux GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen in dit verband worden in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt:
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg

Postfach 60
D 97484 Königsberg

T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7

wwww.regiolux.de
info@regiolux.de

De contactgegevens van de privacymedewerker van ons bedrijf vindt u onder punt 20.


2. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke of zakelijke details van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Hiertoe behoort informatie zoals het IP-adres, uw volledige naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Informatie die niet direct met uw werkelijke identiteit in verband kan worden gebracht, zoals bijv. favoriete internetpagina's of het aantal gebruikers van een site - vallen niet onder de persoonsgegevens.


3. Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u de website van Regiolux bezoekt, verzamelen en verwerken wij verschillende tijdelijke gegevens en slaan deze op. Daartoe behoren de verbindingsgegevens van uw computer, de websites die u vanaf onze site selecteert evenals de datum en duur van het bezoek. Bovendien verzamelen wij de herkenningsgegevens van de gebruikte internet-browser en het besturingssysteem, evenals de website van waaruit u ons bezoekt. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, firma, functie, branche, telefoonnummer of e-mailadres worden alleen geregistreerd, wanneer u deze gegevens vrijwillig, bijv. in het kader van een aanmelding, een enquête of een verzoek om informatie aan ons verstrekt.


4. Doelgerelateerd gebruik en het doorgeven van persoonlijke gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruikt Regiolux GmbH alleen in verband met de technische administratie van de website, voor servicedoeleinden, klantenbeheer, voor productgerelateerde enquêtes en voor marketingactiviteiten, echter telkens slechts in de daarvoor vereiste omvang.


5. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van de gegevensverwerking ten behoeve van het achterliggende doel.

 • Uitvoering van contracten
  Rechtsgrond voor de gegevensverwerking ten aanzien van het bovenstaande doel is Artikel 6 punt 1 letter b van de DS-GVO
 • Technische administratie van de website
  Rechtsgrond voor de gegevensverwerking ten aanzien van het bovenstaande doel is Artikel 6 punt 1 letter f van de DS-GVO
 • Servicedoeleinden
  Rechtsgrond voor de gegevensverwerking ten aanzien van het bovenstaande doel is Artikel 6 punt 1 letter b van de DS-GVO
 • Nieuwbrief
  Rechtsgrond voor de gegevensverwerking ten aanzien van het bovenstaande doel is Artikel 6 punt 1 letter a van de DS-GVO


6. Doorgeven van gegevens
Er worden geen persoonsgegevens aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de afhandeling van de overeenkomst nodig is of u hiermee uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens doorgeven aan groothandelspartners. Wanneer wij externe dienstverleners inschakelen, zijn deze uitermate zorgvuldig gekozen en zijn deze conform artikel 28 van de DS-GVO verplicht, zich aan alle wettelijke privacyvoorschriften te houden.

7. Gebruik van cookies
Op sommige van onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt. Zo kunnen wij onze website op iedere individuele gebruiker afstemmen. De gegevens die door een cookie worden gebruikt, zoals een toegangswachtwoord, de taal van de website of de sessie-ID voor de lichtbalkconfigurator, worden op uw computer opgeslagen. U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen.


8. Nieuwbrief
Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, hebben wij behalve uw e-mailadres ook andere informatie nodig, bijvoorbeeld dat u de eigenaar bent van het betreffende e-mailadres en ermee akkoord gaat dat u onze nieuwsbrief ontvangt (double-opt-in-methode). Voor de personalisatie van de nieuwsbrief slaan wij u persoonsgegevens, zoals uw voornaam, achternaam en bedrijf, op. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en het documenteren van uw akkoordverklaring. Uw toestemming dat wij de gegevens mogen opslaan, evenals het e-mailadres en het gebruik van deze gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder willekeurig moment en voor de toekomst herroepen door middel van de "afmelden"-link in de nieuwsbrief: Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor de administratie en het verzenden van onze nieuwsbrief. Wij hebben deze externe dienstverlener uiteraard zeer zorgvuldig gekozen en deze is conform artikel 28 van de DS-GVO verplicht zich aan alle wettelijke privacyvoorschriften te houden.
 

9. Statistische evaluatie
De website van Regiolux maakt gebruik van de Open-Source-software Matomo. Matomo is een webanalysedienst voor een statistische evaluatie van de bezoeken aan de website. De analysesoftware is conform de privacyvoorschriften geconfigureerd. Matomo gebruikt "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gebruiksinformatie in de cookie wordt anoniem aan ons doorgegeven, zodat wij ons internetaanbod kunnen verbeteren. Daarbij wordt uw IP-adres ingekort. De geregistreerde gebruiksinformatie wordt verstuurd naar onze eigen server en niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies door een instelling in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Matomo op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden. Alleen daartoe gerechtigde personen hebben toegang tot deze anonieme gegevens.

Indien u niet akkoord gaat met de gegevensregistratie door Matomo, kunt u deze mogelijkheid uitschakelen via "Statistische evaluatie deactiveren". Daarbij wordt een "Opt-Out-cookie" op uw computer geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo op geen enkele manier gebruiksinformatie kan verzamelen.

Opmerking: wanneer u in uw browserinstellingen cookies heeft verwijderd, moet u de uitschakeling op deze plaats eventueel opnieuw uitvoeren.

Statistische evaluatie Matomo uitschakelen

B2B Media informatie over gegevensbescherming Post View Tracking

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-cookies (floodlights). Doubleclick is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen. Daarbij wordt aan uw browser onder een pseudoniem een identificatienummer (ID) toegekend. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens.

De cookies worden ingezet om het gebruik van deze website te evalueren. De verzamelde gegevens worden voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm geëvalueerd. U kunt het gebruiken van cookies verhinderen door de browser-plugin te downloden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link onder het menupunt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding. Alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van de Digital Advertising onder de volgende link deactiveren.

 

LOGIN

De inloggegevens die op deze website zijn opgeslagen, worden gebruikt om de inlog-gebruikers te evalueren en om de correctheid van de functionaliteit te controleren. Tevens wordt er rekening gehouden met de veiligheidsaspecten.

10. Gegevensbeveiliging
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners zijn allen gehouden aan de zwijgplicht en verplicht zich aan de toepasbare wetgeving ten aanzien van de privacy te houden. Regiolux GmbH heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verandering, vernietiging en tegen het gebruik door onbevoegden of het ongeoorloofd doorgeven aan derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in lijn met de technologische ontwikkelingen, voortdurend verbeterd.


11. Opslagduur van de gegevens
Wij slaan uw gegevens in principe slechts zolang op als dat voor de uitvoering van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten noodzakelijk is c.q. wij een gerechtvaardigd belang bij een verdere opslag hebben (zo kunnen wij ook na afloop van een overeenkomst een gerechtvaardigd belang bij marketing per post hebben). De gegevens worden na het verstrijken van de wettelijke of contractueel vastgelegde bewaartermijnen (bijv. bewaartermijnen voor de belastingdienst of handelsovereenkomst) verwijderd. Gegevens die niet aan een bewaarplicht onderworpen zijn, worden verwijderd zodra het beschreven doel komt te vervallen.


12. Rechten als gebruiker
Als gebruiker van onze website heeft u verschillende rechten. Maak voor de uitoefening van uw rechten gebruik van de gegevens in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat wij over een unieke identificatiemogelijkheid van u als persoon beschikken.


13. Recht op informatie over, het corrigeren van of verwijderen van gegevens
In overeenstemming met Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (algemene verordening gegevensbescherming) ontvangt u op verzoek en kosteloos altijd schriftelijk informatie over de gegevens die van u (bijv. naam, adres) zijn opgeslagen. Bovendien kunt u van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, tenminste indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn. Uitgezonderd van het verzoek tot verwijdering zijn bijvoorbeeld opgeslagen gegevens voor bedrijfsprocessen, die aan een wettelijke bewaartermijn gebonden zijn.


14. Recht op beperking van de gegevensverwerking
U heeft te allen tijde het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


15. Herroepingsrecht
U heeft te allen tijde het recht de verwerking van uw gegevens te herroepen. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij er - in overeenstemming met de wettelijke bepalingen - dwingende legitieme gronden voor de verdere verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan uw rechten.


16. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Bovendien garanderen wij dat wij de door u geleverde persoonsgegevens op verzoek zullen overzetten naar een gangbaar, door de machine leesbaar gegevensformaat.


17. Herroeping van akkoordverklaring
U heeft te allen tijde het recht uw akkoordverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die u voor één of meerdere bepaalde doelen aan ons ter beschikking heeft gesteld, met werking voor de toekomst te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft daardoor onverminderd van kracht.


18. Automatische verwerken van persoonsgegevens
Een uitsluitend automatische verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer dat voor het afsluiten of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is en dit in totaliteit geen juridische of andere gevolgen voor u heeft.


19. Klachten bij toezichthoudende instanties
Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht zich tot de verantwoordelijke toezichthoudende instantie te wenden. U kunt daarvoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming, die voor uw woonplaats c.q. uw provincie verantwoordelijk is of aan de voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming. Dat is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de


20. Contact
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, bij suggesties of klachten kunt u zich tot de voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming wenden. Wij raden u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post door te geven.

Privacy-medewerker Regiolux GmbH
Hans-Jürgen Ullrich
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
datenschutz@regiolux.de
T +49 9525 89 459
F +49 9525 89 615

Regiolux innovaties - mis niets!