ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN AGB

1 Algemene voorwaarden
1.1 Voor alle huidige en toekomstige zakenrelaties met winkeliers of industriële gebruikers (klant) overeenkomstig §14 BGB gelden uitsluitend deze voorwaarden. Afwijkende of toegevoegde voorwaarden van de klant zoals aanvullende afspraken zijn enkel bindend, wanneer zij van de Regiolux GmbH (leverancier) schriftelijk bevestigd worden.

1.2 Prijs- en prestatie-informatie zijn voor de leverancier enkel dan bindend, wanneer zij door hem bevestigd werd of een levering gemaakt werd. Verdere verklaringen zoals Assurances moeten schriftelijk worden vastgelegd.


2 Aanbod en orderparticipatie
2.1 In brochures, kranten, internetsites enz. opgenomen orders zijn - ook met betrekking tot de prijsindicatie- vrijblijvend en niet bindend. Individueel uitgewerkte schriftelijke orders van de leverancier worden ten laatste 90 dagen na datum van het order ineffectief, zover geen goedkeuring volgde.

2.2 Wordt een bij de leverancier ingegane bestelling niet binnen een maand na haar ingang schriftelijk bevestigd of uitgevoerd, heeft de klant het recht zich terug te trekken, zonder dat er hieruit ook maar enige vorderingen tot schadevergoeding tegen de leverancier afdwingen kan.

2.3 Bij een netto-orderwaarde onder 205,00 EUR wordt een lage hoeveelheid toeslag van 25,00 EUR berekend.


3 Prijzen
3.1 De prijzen worden in Euro berekend inclusief de BTW, die tegen het geldende tarief afzonderlijk berekend wordt. De geldende prijzen op de dag van de contractovereenkomst vormen de basis voor de prijsberekening. Volgt de levering later dan 4 maanden na het afsluiten van het contract, dan kunnen de prijzen van de dag van levering aangerekend worden.

3.2 De prijzen gelden, in het geval geen andere overeenkomsten schriftelijk gemaakt zijn, binnen de Bondsrepubliek Duitsland vanaf de fabriek inclusief de originele verpakking, die op basis van een overeenkomt van de leverancier met de Interseroh GmbH niet teruggenomen wordt.

3.3 De niet private klant verplicht zich ertoe om de verwijdering van de geleverde producten krachtens de bepalingen AEEA-verordening te waarborgen. Bij het doorverkopen draagt de klant deze verplichting op zijn contractant over.


4 Betalingsvoorwaarden
4.1 In zover er niets anders overeengekomen is, zijn onze rekeningen binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.. Zij kunnen naar keuze van de leverancier op andere nog openstaande vorderingen verrekend worden. Voor betalingen die binnen de 8 dagen na factuurdatum bij de leverancier binnen komen, garandeert de leverancier 2% korting. Voor de betaling kunnen cheques aangenomen worden.

4.2 Een terugbetalingrecht van de klant, zover het niet op hetzelfde contractovereenkomst berust, alsook de afrekening met betwiste of niet van kracht vastgestelde vorderingen, is uitgesloten.

4.3 Komt de klant met een verplichting om te betalen helemaal of ten dele in gebreke, zo moet hij - onverminderd alle andere rechten van de leverancier- vanaf dat tijdstip moratoire intrest ter waarde van 8% p.a. op het basistarief betalen.

4.4 Stelt de klant zijn betaling uit of wordt de opening van de insolventieprocedure aangevraagd of komt hij te betalen cheques of wissel niet na, wordt de totale vordering van de leverancier verschuldigd.


5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De leverancier behoudt de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie. Een belofte of overdracht van eigendom van goederen is niet toegestaan.

5.2 De klant staat in het geval van - in het kader van geldige- toegestane doorverkoop van de voorbehouden goederen aan de leverancier reeds tot de aflossing van alle claims van de leverancier die hem uit de doorverkoop ontstane toekomstige vorderingen tegen zijn klanten zekerheidshalve ,af, zonder dat er nog verdere bijzondere verklaringen nodig zijn; de cessie heeft ook betrekking op de balanseisen, die in het kader van bestaande verhoudingen bij de rekening account of bij de voltooiing van de besteller met zijn klant blijken. Wordt de waarborg samen met de andere goederen verkocht, zonder dat voor de waarborg een eenheidsprijs overeengekomen werd, zo staat de klant aan de leverancier met voorrang boven andere vorderingen dat deel van de vordering van de totaalprijs af, die overeenkomt met de gefactureerde waarde van de leverancier. Tot nadere aankondiging is de klant gemachtigd om de afgestane vorderingen uit de doorverkoop in te trekken; hij is niet gerechtigd, ze op andere wijze, bijv. cessie, te beschikken. Op verzoek van de leverancier moet de klant de cessie aan de klant bekend maken en aan de leverancier de nodige documenten , bijv. rekeningen, ter bewering van zijn rechten aan de klant, overhandigen en de nodige informatie leveren.

5.3 Vervult de klant zijn betaalplicht binnen de 10 dagen na de vervaldag helemaal of deelwijze niet, verzilvert hij achterstallige cheques niet of is het faillissementaanvraag ingediend, heeft de leverancier het recht, zich terug te trekken van het contract en de goederen terug te vragen. De klant is verplicht, de leverancier het bezit van goederen te geven. De klant verleent aan de leverancier of aan de vertegenwoordiger van de leverancier tijdens de werkuren toegang tot alle sectoren. De leverancier heeft het recht om de voorgehouden goederen met de zorg van een voorzichtige zakenman te gebruiken en de winst toegeschreven aan de openstaande vorderingen te voldoen.

5.4 Overstijgt de waarde van de waarborg de vorderingen van de leverancier tegen de klant op de lopende zakenrelatie in het totaal met meer dan 20%, zo is de leverancier op verzoek van de klant verplicht hem aangehouden effecten naar keuze in dit opzicht vrij te geven.


6 Levering
6.1 De levering wordt gedaan bij een netto-opdrachtwaarde vanaf 1200 euro: gratis laadvloer leveradres binnen Duitsland.

6.2 Leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer zij door de leverancier uitdrukkelijk als bindend bevestigd worden.

6.3 De leveringsperiode begint op de dag waarop de overeenkomst van de bestelling tussen klant en leverancier schriftelijk aanwezig is. De leveringsperiode is voldaan wanneer de goederen de depot binnen de periode verlaten heeft. Loopt de verzending of vereffening vertraging op uit gronden, waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, den geldt de periode als voldaan bij vermelding van de verzending binnen de overeengekomen termijn.

6.4 Is de niet-naleving van de leveringsperiode aantoonbaar op mobilisatie, oorlog, rel, staking, uitsluiting of ingang van overige onvoorziene omstandigheden, die buiten de wil van de leverancier of van zijn vertegenwoordiger ligt, terug te voeren, verlengt de periode op passende wijze.

6.5 Blijft de leverancier in gebreke, kan de klant met bewijsmateriaal van de ontstane schade een vertragingscompensatie voor elke volledige week van vertraging van 0,5% tot de totale 5% van de waarde van de vertraagde geleverde goederen eisen. Verdere schadeclaims zijn in alle gevallen van te late levering ook na afloop van eendoor de leverancier geplande reparatie uitgesloten. Het contract kan de klant enkel in het kader van wettelijke bepalen ontbinden, zover de vertraging van de levering door leverancier te vertegenwoordigen is.

6.6 De klant is verplicht op vraag van de leverancier binnen een bepaalde periode te verklaren of hij wegens vertraging van de levering het contract ontbindt en/of schadevergoeding in plaats van de prestatie eist of op de levering aandringt.

6.7. Veroorzaakt de klant een vertraging van de verzending of van de levering van de goederen, dan is de leverancier gerechtigd om de hem daardoor ontstane meerkosten aan de klant aan te rekenen.

6.8 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, met dien verstande dat rechtmatige belangen van de klant in de weg staan.


7 Verzending
Het risico gaat met de uitlevering van de goederen van de expediteur of vervoerder over op de klant en weliswaar zonder rekening te houden met wie de kosten van de verzending draagt. Zover de klant het wenst, wordt de levering door een transportverzekering ingedekt; de hiermee gepaard gaande kosten draagt de klant. Voor transportbreuk wordt geen vergoeding gegeven, wanneer de verzekering tegen breuken geweigerd wordt.


8 Goedkeuring
8.1 De klant dient aan de leverancier binnen een bepaalde periode voor de levering van de goederen bindend een of meerdere perso(o)n(en) met naam te benoemen, die voor de goedkeuring van de levering en het ondertekenen van leveringsbewijs gevolmachtigd is of zijn. Dit geldt in het bijzonder dan, wanneer op een andere plaats als het huis van de klant moet worden geleverd.

8.2 Is geen van de door de klant genoemde gevolmachtigde persoon op de overeengekomen leveringstermijn op de overeengekomen plaats van de levering aanwezig of tot goedkeuring van de goederen bereid, komt de klant in gebreke met het gevolg dat het risico aan hem overgedragen wordt. Verder moet hij de meerkosten dragen , die daardoor ontstaan, zodat een nieuwe levering kan plaatsvinden.

8.3 De klant moet de goederen bij aankomst onmiddellijk op transportschade onderzoeken en aan de vervoerder of leverancier eventuele schade of verlies onmiddellijk meedelen. De klant mag de goedkeuring van de leveringen wegens kleine gebreken niet weigeren.


9 Terugname
Van goederen Terugnamen, die niet op een wettelijke restitutieverplichting berusten, moeten de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier hebben, waarbij wordt gesteld, dat de goederen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking teruggegeven worden. De verwerkingskosten ter waarde van 30% van de leverwaarde worden aan de creditering verlaagd. Alle verwerkings-, vracht- en verpakkingskosten zijn te laste van de klant. Bijzondere en ingebouwde verlichting zijn voor terugname uitgesloten.


10 Garantie
10.1 De leverancier biedt bij gebreken van de goederen naar zijn keuze garantie door reparatie of vervanging.

10.2 Mislukt de reparatie of exchange, dan kan de klant naar zijn keuze in principe verlaging van betaling (vermindering) of ontbinding van het contract (terugtrekking) verlangen. Bij een slechts geringe conformiteit, in het bijzonder bij slechts geringe gebreken heeft de klant echter geen ontbindingsrecht.

10.3 De klant moet aan de leverancier binnen een periode van 2 weken vanaf ontvangst van de goederen gebreken schriftelijk aantekenen; in andere gevallen is het doen gelden van de garantie-eis uitgesloten.

10.4 Kiest de klant na een mislukte reparatie de ontbinding van het verdrag , is hem geen schadeaansprakelijkheid vanwege het gebrek gerechtigd.

10.5 De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de overdracht van goederen. Dit geldt niet, wanneer de klant een gebrek niet tijdig aan de leverancier heeft gemeld.

10.6 Voor reparatiewerken en vervangstukken is de leverancier in dezelfde mate aansprakelijk als bij de oorspronkelijke goederen en weliswaar tot de afloop van de voor deze geldende garantieperiode. Dit geldt niet voor verbeteringen achteraf die slechts uit coulanceoverwegingen zijn verricht.

10.7 Claims van de besteller jegens de leverancier voor onkosten van besteller of diens koper die voortvloeien uit achteraf te leveren prestaties of de onkosten die ontstaan om prestaties achteraf te kunnen leveren, in het bijzonder van analyse-, transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten. Hieronder vallen in het bijzonder ook de kosten voor het opnieuw in gebruik nemen, het opnieuw installeren van software of software-updates.
Indien de leverancier desondanks verplicht is om kosten voor zijn rekening te nemen, dan heeft de leverancier het recht om de kosten die voortvloeien uit achteraf te leveren prestaties of de kosten die ontstaan om prestaties achteraf te kunnen leveren, te weigeren in geval resp. tot een redelijk bedrag te beperken in geval van onevenredigheid. Voorts heeft de leverancier het recht deze onkostenvergoeding via een creditnota te verrekenen. De leverancier is in dit geval evenmin verplicht om voorschotten voor kosten voor transport of schadeanalyse te betalen.
Aanspraak op vergoeding van schade die niet op het product is ontstaan, is uitgesloten.

10.8 Elke manipulatie van onze producten alsook hun verpakking, zoals bijvoorbeeld verandering, herwerking, bestempeling, zijn niet ontvankelijk en schenden onze merkrechten. Zulke modificaties kunnen technische kenmerken van onze producten negatief beïnvloeden, deze vernietigen en mogelijkerwijze schade aan andere objecten veroorzaken. Voor de door zulke modificaties veroorzaakte schaden kan Regiolux GmbH in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.


11 Aansprakelijkheid
11.1 Zover in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk iets anders is vastgelegd, zijn de claims tegen de leverancier en zijn plaatsvervangers en uitvoerders wegens om het even welke schade, inclusief schade die door de klant of derden ontstaat, in het bijzonder ook zulke op een contractvoltooiing, schuldige vordering en gepleegde nalatige onrechtmatige daad uitgesloten.

11.2 Dit geldt niet, zover in gevallen waarin opzet, grove nalatigheid, het missen van de verzekerde eigenschappen of het aansprakelijkheidsrecht van het product dwingend aansprakelijk worden. Verder geldt de beperking van aansprakelijkheid niet bij een aan de leverancier toegeschreven lichaam- en gezondheidsschade of bij het verlies van een leven.

11.3 Schadevergoedingsclaims van de klant vanwege een gebrek vervallen na een jaar vanaf de overdracht van de goederen. Dit geldt niet wanneer de leverancier beschuldigd is van kwaad opzet.


12 Slotbepalingen
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldend. Exclusief bevoegde rechtbank is voor alle geschillen Hassfurt. Zouden enkele regelingen van deze voorwaarden ineffectief zijn, zo wordt hierdoor de geldigheid van de overige regelingen alsook van het contract zelf niet aangeraakt.

Königsberg, Juli 2018

Regiolux innovaties - mis niets!