WARUNKI TRANSAKCJI

1 Warunki ogólne
1.1 W odniesieniu do wszelkich istniejących obecnie oraz w przyszłości transakcji handlowych z podmiotami zajmującymi się dalszą odsprzedażą lub z Odbiorcami (Zamawiającymi) w sensie § 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] obowiązują wyłącznie niniejsze warunki. Odbiegające od nich lub uzupełniające je warunki Zamawiającego oraz ustalenia dodatkowe są wiążące jedynie, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone przez Regiolux GmbH (Dostawcę).

1.2 Informacje dotyczące cen i zakresu usług są dla Dostawcy tylko wtedy wiążące, gdy zostały przez niego potwierdzone lub gdy dokonano dostawy. Wykraczające ponadto oświadczenia oraz zapewnienia wymagają dla ich ważności formy pisemnej.


2 Oferta i przyjmowanie zamуwień
2.1 Oferty – także informacje odnośnie cen – zawarte w prospektach, ogłoszeniach, na stronach internetowych itd. są niezobowiązujące i niewiążące. Indywidualnie opracowane, pisemne oferty Dostawcy stają się nieważne najpóźniej po 90 dniach od daty oferty, o ile nie nastąpiło ich przyjęcie.

2.2 Jeśli zamówienie, które wpłynęło do Dostawcy, nie zostanie potwierdzone lub zrealizowane w ciągu miesiąca, Zamawiający uprawniony jest do cofnięcia zamówienia bez możliwości dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie wobec Dostawcy.

2.3 Przy wartości zamówienia netto poniżej 250,00 Euro nalicza się dopłatę za ilość detaliczną w wysokości 25,00 Euro.


3 Ceny
3.1 Ceny skalkulowano w Euro z doliczeniem podatku VAT, który będzie oddzielnie naliczany zgodnie z daną stawką. Obliczenie ceny opierać się będzie na cenach obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Jeśli dostawa nastąpi później niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy, to mogą zostać naliczone ceny obowiązujące w dniu dostawy.

3.2 Jeśli nie dokonano innych uzgonień w formie pisemnej, to ceny obowiązują w obrębie Republiki Federalnej Niemiec z zakładu, włącznie z oryginalnym opakowaniem, które na podstawie porozumienia Dostawcy z Interseroh GmbH nie będzie odbierane.

3.3 Zamawiający nie będący osobą prywatną zobowiązuje się zagwarantować usunięcie dostarczonych wyrobów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o zużytym sprzęcie. W przypadku dalszej odsprzedaży Zamawiający przenosi to zobowiązanie na swojego kontrahenta.


4 Warunki płatności
4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury należy zapłacić w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia. Mogą one być zgodnie z decyzją Dostawcy naliczane w poczet innych, jeszcze nie uregulowanych roszczeń. Dla płatności, które wpłynęły do Dostawcy w ciągu 8 dni od daty faktury, Dostawca udziela 2 % skonto. Celem realizacji płatności mogą być przyjmowane czeki.

4.2 Wykluczone jest prawo Zamawiającego do zatrzymywania rzeczy, o ile nie dotyczy to stosunku z tej samej umowy, oraz naliczanie spornych lub nie stwierdzonych prawomocnie roszczeń.

4.3 Jeśli Zamawiający częściowo lub w całości opóźnia się z realizacją obowiązku zapłaty, to – nie naruszając wszystkich innych praw Dostawcy – płaci od tego momentu odsetki za zwłokę w wysokości 8 % p.a. powyżej podstawowej stopy procentowej.

4.4 Jeśli Zamawiający wstrzymuje swoje płatności lub złożono wniosek o upadłość, czy też nie realizuje on przypadających do zapłaty czeków lub weksli to całkowite roszczenie Dostawcy podlega natychmiastowej zapłacie.


5 Zastrzeżenie własności
5.1 Dostawca zastrzega sobie prawo własności do towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z bieżacej transakcji. Nie jest dopuszczalne ustanowienie zastawu lub przewłaszczenie na zabezpieczenie zastrzeżonego towaru.

5.2 Na wypadek dalszej, dopuszczalnej w ramach należycie prowadzonej działalności handlowej odsprzedaży towaru zastrzeżonego, Zamawiający na wszelki wypadek odstępuje Dostawcy już teraz aż do momentu spłacenia wszelkich roszczeń Dostawcy powstałe u niego z tytułu dalszej odsprzedaży roszczenia wobec jego klientów, co nie wymaga późniejszych szczególnych wyjaśnień; odstąpienie obejmuje roszczenia wynikające z salda wzajemnych rozliczeń w ramach istniejących stosunków rachunków bieżących lub przy ich zakończeniu z salda rozliczeń Zamawiającego z jego klientami. Jeśli zastrzeżony towar zostanie sprzedany wraz z innymi towarami bez ustalenia oddzielnej ceny dla towaru zastrzeżonego, to Zamawiający odstąpi Dostawcy z pierwszeństwem przed innymi roszczeniami tę część ceny całkowitej, która odpowiada wartości wliczonej przez Dostawcę do rachunku. Do odwołania Zamawiający jest uprawniony do pobierania scedowanych roszczeń z dalszej odsprzedaży; nie ma on prawa do dysponowania nimi w inny sposób, np. do ich scedowania. Na żądanie Dostawcy Zamawiający musi powiadomić klienta o cesji i wręczyć dostawcy dokumenty, np. faktury, wymagane do dochodzenia jego praw wobec tegoż klienta oraz udzielać potrzebnych informacji.

5.3 Jeśli Zamawiający w całości lub w części nie wypełni swojego zobowiązania zapłaty w ciągu 10 dni od przewidzianego terminu płatności, nie realizuje przypadających do zapłaty czeków lub złożono wniosek o upadłości, Dostawca ma prawo odstapić od umowy i żądać zwrotu towaru. Zamawiający jest zobowiązany oddać Dostawcy towar w jego posiadanie. Zamawiający udostępni Dostawcy dostęp do wszelkich pomieszczeń służbowych w godzinach pracy. Dostawca jest uprawniony do sprzedaży zastrzeżonego towaru ze starannością rzetelnego kupca w rozumieniu kodeksu handlowego i do zaspokojenia swoich roszczeń poprzez zaliczenie uzyskanej kwoty na poczet nieuregulowanych należności.

5.4 Jeśli wartość zabezpieczenia przewyższa wysokość roszczeń Dostawcy wobec Zamawiającego z bieżącej transakcji łącznie o 20 %, to Dostawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego uwolnić przysługujące mu zabezpieczenia w takim właśnie zakresie.


6 Dostawa
6.1 Dostawa nastąpi przy wartości netto zamówienia od 1 200 euro: bezpośrednia dostawa przy adresie dostawy na terenie Niemiec.

6.2 Terminy dostaw są tylko wtedy wiążące, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez Dostawcę jako wiążące.

6.3 Termin dostawy biegnie od dnia, w którym na piśmie zawarto pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą porozumienie o dostawie. Termin dostawy jest zachowany, jeśli towar opuścił magazyn w tym terminie. Jeśli wysyłka lub realizacja opóźniają się z przyczyn, za które nie odpowiada Dostawca, termin uważa się za dotrzymany przy zgłoszeniu gotowości dokonania wysyłki w ustalonym terminie.

6.4 Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy, w sposób dający się udowodnić, spowodowane jest przez mobilizację, wojnę, zamieszki, strajk, lokaut lub pozostałe nieprzewidziane przeszkody, które są poza wolą Dostawcy lub jego poddostawców, to termin ten zostaje odpowiednio przedłużony.

6.5 Jeśli po stronie Dostawcy powstanie opóźnienie, Zamawiający może, po udowodnieniu powstałej mu szkody, żądać odszkodowania za opóźnienie za każdy zakończony tydzień opóźnienia w wartości od 0,5 % do łącznej wysokości 5 % wartości towaru, którego dostawa została opóźniona. Roszczenia o odszkodowanie wykraczające poza te sumy są wykluczone we wszelkich przypadkach opóźnienia dostaw, także po upłynięciu dodatkowego terminu wyznaczonego Dostawcy. Zamawiający może w zakresie przepisów prawa odstapić od umowy tylko, jeśli za opóźnienie odpowiada Dostawca.

6.6 Na żądanie Dostawcy Zamawiający ma obowiązek oświadczyć w stosownym terminie, czy z powodu opóźnienia dostawy odstępuje on od umowy, czy żąda odszkodowania zamiast wykonania usługi, czy też pozostaje przy dostawie.

6.7 Jeśli Zamawiający spowoduje opóźnienie wysyłki lub dostarczenia towaru, Dostawca ma prawo naliczenia Zamawiającemu powstałych u niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

6.8 Dostawy cząstkowe są dopuszczalne, chyba, że stoją im na przeszkodzie uprawnone interesy Zamawiającego.


7 Wysyłka
Wraz z wydaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi ryzyko przechodzi na Zamawiającego i to bez względu na to, kto ponosi koszty przesyłki. Jeśli Zamawiający ma takie życzenie, dostawa objęta jest ubezpieczeniem transportowym; przypadające na to koszty ponosi Zamawiający. Nie udziela się odszkodowania za uszkodzenia powstałe podczas transportu, jeśli odrzucone zostanie ubezpieczenie uszkodzeń.


8 Odbiór
8.1 W stosownym terminie przed dostawą towaru Zamawiający w sposób wiążący poda Dostawcy z nazwisko osoby lub nazwiska osób, które są uprawnione do odbioru dostawy i podpisania dowodu dostawy. Obowiązuje to w szczególności wtedy, gdy dostawa ma nastapić do miejsca innego niż siedziba Zamawiającego.

8.2 Jeśli w ustalonym terminie, na umówionym miejscu dostawy żadna z wymienionych osób uprawnionych nie jest obecna lub nie jest gotowa do przyjęcia towaru, to Zamawiający opóźnia się z odbiorem z tym skutkiem, że ryzyko przechodzi na niego. Poza tym ponosi on dodatkowe koszty powstałe w wyniku tego, że dokonana musi zostać ponowna dostawa.

8.3 Przy dotarciu towaru Zamawiający ma obowiązek jego niezwłocznego sprawdzenia pod względem szkód powstałych w wyniku transportu oraz natychmistowego poinformowania przewoźnika i Dostawcy o ewentualnych szkodach lub stratach. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia towaru z powodu jego nieznacznych usterek.


9 Zwrot towarów
Zwroty nie polegające na przewidzianym prawem zobowiązaniu wzajemnego zwrotu świadczeń wymagają wyraźnej, pisemnej zgody Dostawcy, przy czym zakłada się, że towar nie jest uszkodzony i zostaje zwrócony w oryginalnym kartonie. Zapis na dobro rachunku zostanie pomniejszony o koszty operacyjne w wysokości 30 % wartości dostawy. Wszelkie koszty przygotowania, transportu i opakowania obciążają Zamawiającego. Ze zwrotów wyłączone są oprawy specjalne i wbudowywane.


10 Gwarancja
10.1 Zamawiający udziela gwarancji na wady towaru w pierwszej kolejności poprzez naprawienie lub dostawę zastępczą według jego własnego uznania .

10.2 Jeśli naprawa wady lub wymiana nie powiedzie się, Zamawiający może zasadniczo żądać według własnego uznania obniżenia wynagrodzenia (pomniejszenie) lub unieważnienia umowy (odstąpienie). Przy drobnym naruszeniu umowy, w szczególności przy jedynie niewielkich wadach, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

10.3 Zamawiający musi Dostawcy pisemnie zgłosić wady w terminie dwóch tygodniu od odbioru towaru; w przeciwnym razie wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji.

10.4 Jeśli Zamawiający po nieudanym powtórzeniu wypełnienia zobowiązań wybierze odstąpienie od umowy, nie przysługują mu oprócz tego roszczenia odszkodowawcze z tytułu tej wady.

10.5 Termin gwarancji wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka za towar. Nie obowiązuje to, jeśli Zamawiający we właściwym czasie nie zgosił Dostawcy wady.

10.6 Za prace naprawcze i elementy zastępcze Dostawca odpowiada w takim samym zakresie jak za pierwotny towar, mianowicie do upływu obowiązującego dla nich terminu gwarancji. Nie dotyczy poprawek wykonywanych bezpłatnie.

10.7 Roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy z powodu poniesienia nakładów w związku z ponownym wykonaniem zobowiązania lub w celu ponownego wykonania zobowiązania, w tym zwłaszcza kosztów ustalenia odpowiedzialności, transportu, infrastruktury, robocizny i materiałów, są wykluczone. Zaliczają się do tego w szczególności koszty koniecznych ponownych uruchomień, ponownych instalacji oprogramowania lub aktualizacji oprogramowania.
Jeśli jednak Dostawca jest ustawowo zobowiązany do przejęcia kosztów, w razie nieproporcjonalności tych kosztów ma on prawo do pomniejszenia rekompensaty nakładów poniesionych w związku z ponownym wykonaniem zobowiązania lub w celu ponownego wykonania zobowiązania lub ograniczenia tej rekompensaty do godziwej kwoty. Ponadto Dostawca jest uprawniony do zrekompensowania tych nakładów w formie noty uznaniowej za towar. W tym przypadku Dostawca nie jest ponadto zobowiązany do wypłacenia zaliczek na poczet kosztów transportu lub kosztów ustalenia rozmiaru szkód. Roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie powstały na towarze, jest wykluczone.

10.8 Wszelkie przeróbki naszych produktów oraz ich opakowania, jak przykładowo zmiana, przekształcenie, przestemplowanie, są niedopuszczalne i naruszają m.in. nasze zarejestrowane prawa do znaków towarowych. Tego rodzaju przeróbki mogą negatywnie wpływać na właściwości techniczne naszych produktów, niszczyć je oraz mogą spowodować szkody następcze innych objektów. Za szkody spowodowane takimi przeróbkami firma Regiolux GmbH nie może w żadnym wypadku być pociągana do odpowiedzialności.


11 Odpowiedzialność
11.1 O ile w warunkach tych wyraźnie nie ustanowiono inaczej, wkluczone są roszczenia wobec Dostawcy i jego pomocników w wypełnieniu i wykonaniu świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód włącznie ze szkodami następczymi, które powstały u Zamawiającego lub u osób trzecich, w szczególności także te, które wynikają z zawinienia przy zawieraniu umowy, zawinionego naruszenia roszczenia i niedbale dokonanego, niedozwolonego działania.

11.2 Powyższe nie ma zastosowania, gdy obowiązuje odpowiedzialność w przypadkach umyślego działania, znacznej niedbałości, braku zapewnionych właściwości lub też wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej producenta za cechy produktu. Poza tym nie obowiązują ograniczenia odpowiedzialności w przypadku szkód na zdrowiu i ciele lub przy utracie życia, które można przypisać Dostawcy.

11.3 Roszczenia o odszkodowanie Zamawiającego z powodu wad przedawniają się po roku po przejściu ryzyka związanego z towarem.Nie ma to zastosowania, jeśli Dostawcy można zarzucić działanie podstępne.


12 Postanowienia końcowe
Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest wyłącznie sąd w Hassfurt. Jeśli poszczególne uregulowania niniejszych warunków byłyby nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych uregulowań.

Königsberg, Juli 2018