9. INSTRUKCJE UTYLIZACJI

9.1 DYREKTYWA EUROPEJSKA WEEE

Powiązane ze sobą europejskie dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz w sprawie zmniejszenia ilości substancji szkodliwych (RoHS) są transponowane do ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich UE poprzez odpowiednie ustawy. Dyrektywa WEEE nakazuje oznakowanie wszystkich podlegających jej urządzeń (w tym opraw oświetleniowych) jednolitym symbolem (przekreślony pojemnik na śmieci). Ponadto umieszczona pod nim czarna belka informuje, że dany towar został wyprodukowany po wejściu w życie tej dyrektywy. Aby można było wyegzekwować od producenta lub importera jego zobowiązania także po latach, każdy producent lub importer musi się zarejestrować w krajowym rejestrze i nanieść na produkt nazwę swojej firmy lub marki. Numer rejestru musi być także podawany w dokumentacji handlowej (oferta, potwierdzenie zlecenia, list przewozowy i faktura), aby klient od razu wiedział, czy oferent jest zarejestrowany. Wszystkie dalsze sprawy reguluje miejscowe ustawodawstwo.

9.2 WEEE W NIEMCZECH (USTAWA O URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH)

Według prawa niemieckiego oprawy używane w gospodarstwach domowych zostały wyraźnie wyłączone z zakresu obowiązywania tej ustawy. To samo dotyczy zastosowań generujących ilości odpadów w zakresie zwyczajowo przyjętym w gospodarstwach domowych (np. osoby wykonujące wolny zawód). Dla opraw do użytku profesjonalnego (B2B) – w odpowiednich ilościach – każdy producent lub importer musi zorganizować odpowiednią sieć punktów zbiórki i fachowe zagospodarowanie opraw po zużyciu przy zachowaniu przewidzianych limitów recyclingu. Konkretnie oznacza to, że producent każdego urządzenia oznaczonego symbolem „przekreślonego kosza na śmieci” musi zorganizować swoje punkty zbiórki i pokryć koszty utylizacji zużytych produktów oddanych do tych punktów zbiórki. Produkty nieoznakowane symbolem przekreślonego kosza na śmieci nie podlegają tym przepisom i są dopuszczone do obrotu, o ile zostały wyprodukowane przed datą wejścia w życie (13 sierpnia 2005 r.). Ustawodawca nie przewiduje nakazu zwrotu lub późniejszego oznakowania tych produktów.
Aby żaden producent nie uchylał się od wykonywania tego obowiązku, każdy z nich, na każdym rynku, musi zarejestrować się w rejestrze krajowym. Numer rejestracyjny WEEE firmy Regiolux w Niemczech to DE 16667402.

9.3 DYREKTYWA EUROPEJSKA 94/62/WE

94/62/WE Niemcy Rozporządzenie w sprawie opakowań
Mamy zawartą umowę ramową z firmą Interseroh na odbiór i segregację materiałów opakowaniowych. Odbierane są przede wszystkim materiały opakowaniowe od hurtowni elektrotechnicznych i elektryków oraz sklepów z artykułami elektrycznymi i ich placów budowy. Interseroh ma numer producenta 80019.

Za materiały opakowaniowe uważa się:
1. Tektura falista, karton, papier
2. Folia stretch PE, taśmy z tworzywa sztucznego
3. Drewno i palety
4. EPS (styropian)

Materiały opakowaniowe dostawców biorących udział w procesie firmy Interseroh są bezpłatnie odbierane od klientów i segregowane. Producent nie ponosi żadnych kosztów zwrotu i transportu do punktu zbiórki. W momencie zwrotu ostatni właściciel pozbywa się wszelkich praw do materiałów opakowaniowych.
ISD INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
Stollwerckstraße 9a
D-51149 Köln
T +49 2203 9147 0
F +49 2203 9147 394
www.interseroh-isd.de
info@interseroh.de

94/62/WE Międzynarodowa
W sprawie regulacji prawnych i ich wdrażania w innych krajach UE prosimy o kontakt z właściwym importerem.

 

9.4 DYREKTYWA EUROPEJSKA ROHS

Dyrektywa 2002/95/WE została 3 stycznia 2013 r. zastąpiona dyrektywą 2011/65/UE (RoHS2). Europejska dyrektywa w sprawie stężenia substancji szkodliwych (RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest transponowana do ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich UE poprzez odpowiednie ustawy. Regiolux podporządkowuje się tej dyrektywie i zobowiązuje do tego swoich dostawców. Gdyby ze względu na nowe informacje i badania zaszły zmiany odnośnie dyrektywy 2011/65/WE, będziemy o tym oczywiście na bieżąco informować w ramach naszych kontaktów handlowych.